Mittnorden

EU:s strategi för Östersjöområdet — synpunkter från Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén välkomnar initiativet av EU:s medlemsländer tillsammans med
Kommissionen att anta en strategi för Östersjöområdet. EU:s strategi för Östersjön måste ta sin utgångspunkt i hållbar tillväxt som prioriterar en socialt, ekonomiskt och miljömässigt uthållig politik och som främjar regional konkurrenskraft och sysselsättning.

EU:s politik för den nordliga dimensionen är ett exempel på lyckat samarbete över EU:s yttre gränser. Den nordliga dimensionen syftar till att öka såväl EU:s engagemang för norra Europa som helhet som samarbetet mellan länderna i regionen. Mittnordenkommitténs vill framhålla sitt engagemang för förverkligandet av den nordliga dimensionen och förutsätter att den införlivas i den kommande Östersjöstrategin och att den förstärks finansiellt.

Mittnordenkommittén har under en lång tid arbetat för att utveckla och stärka regionerna i
Mittnorden. För den Mittnordiska regionen gäller några specifika förhållanden som vi redan här vill framhålla som viktiga i en kommande Östersjöstrategi.

Den mittnordiska regionen är historiskt sett en betydande inkörsport som förbinder öst och väst. Mittnordenkommittén har genom ett mångårigt arbete med att utveckla området fokuserat på att stärka den mittnordiska transportkorridoren genom tvärgående kommunikationer, interregionalt och internationellt. För att främja det regionala och gränsöverskridande samarbetet till förmån för ökad tillväxt och välfärd krävs fungerande kommunikationsmöjligheter för människor och gods. Ett fortsatt arbete för att undanröja kvarvarande gränshinder är också av yttersta vikt.

Mittnordenkommittén vill också påpeka vikten av en strategi för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar turism i Östersjöområdet. Att erbjuda invånare i Östersjöområdet ett intressant alternativ till turism på andra sidan jordklotet är ett miljömål i sig - men också ett tillväxtpolitiskt mål som är angeläget att utveckla.

Mittnordenkommittén vill slutligen framhålla värdet av ett nära samarbete med den lokala och
regionala nivån för att tillförsäkra strategin den kunskap som finns samlad i regionerna.
Mittnordenkommittén deltar därför gärna i utformande och implementering av strategin.

Detta yttrande har skickats till regeringarna i Finland, Norge och Sverige samt till Europeiska
kommissionen.

Gunnar Viken
ordförande

YttrandetPDF