Mittnorden

Mittnordenkommittén 30 år - ny strategi och nya medlemmar

Mittnordenkommittén genomförde sitt höstmöte i Stiklestad, Nord-Trøndelag 7-8 oktober 2008. Vid mötet, som bland annat uppmärksammade kommitténs 30-årsjubileum, fattades många viktiga beslut. I tillägg antogs tre nya medlemmar/partner i kommittén.

Mittnordenkommitténs höstmöte 2008 stod under värdskap av Nord-Trønderlag fylkeskommune tillsammans med Verdal kommune vid Stiklestad Natijonale Kulturcenter. Vid mötet uppmärksammandes 30 år av formellt samarbete genom Mittnordenkommittén.

Genom att kommittén vid mötet beslutade om att anta Strategisk inriktning för 2009-2011 möjliggörs för ett fortsatt offensivt arbete från kommitténs sida med att främja utveckling och tillväxt i Mittnorden. Mittnordenkommittén har tre övergripande mål i sin verksamhet: att stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen, att främja utvecklingen av nätverk och att initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt i Mittnorden.

I och med att kommittén tidigare antagit nya stadgar och genomfört en organisationsförändring kunde också nya medlemmar antas vid mötet. Dessa nya medlemmar är Kommunförbundet i Västernorrlands län samt Kommunförbundet i Jämtlands län (båda i Sverige).  Vid mötet valdes också Satakunta förbund in som partner till kommittén.

Avslutningsvis valdes Peter Boström, verksam i Jacobstad och i Österbottens förbund, till ordförande för kommittén 2009.

För mer information om höstmötet och Mittnordenkommittén, kontakta:

Gunnar Viken, ordförande
Nord-Tröndelags fylkeskommune
Tlf.: +47 (0)74 11 10 78
Mob.: +47 (0)975 31 500
E-post: gunnar.viken@ntfk.no

Jon Hillgren, kanslichef
Tel +46 (0)611 803 55
Mob +46 (0)73 274 44 93
E-post: jon.hillgren@lvn.se

Meddelandet i sin helhetPDF