Mittnorden

Mittnordenkommitténs nya organisation tar form

Mittnordenkommittén fattade under hösten 2007 ett inriktningsbeslut om att förnya organisationen och att bjuda in nya medlemmar. I dag har ordförande Gunnar Viken undertecknat ett avtal med Landstinget Västernorrland om ett fast kansli vilket skapar kontinuitet och förstärker det mittnordiska samarbetet.

Gunnar Viken, kommitténs ordförande berättar:
- I dag inleds en ny epok i det mittnordiska samarbetet. Vid vårmötet i Seinäjoki 26-27 mars kommer kommittén att anta nya stadgar som öppnar upp Mittnordenkommittén för nya medlemmar. Ett flertal kommuner och organisationer i Norge, Sverige och Finland har anmält sitt intresse för att delta i utvecklingen av det nya Mittnorden.

Mittnordenkommitténs kansli kommer att ledas av kanslichef Jon Hillgren som tidigare har arbetat med regionala utvecklingsfrågor vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek). Kansliet är också representerat i Mellersta Finland genom kommittésekreterare Virpi Heikkinen.

Mittnordenkommittén ska samarbeta med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Jämställdhets- och ungdomsperspektivet skall genomsyra all verksamhet. Inom samarbetet prioriteras gränsöverskridande samarbete för att:

 Stärka innovativa och företagsamma miljöer
 Förbättra de öst-västliga kommunikationerna
 Främja kultur och upplevelsenäringar
 Utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi.

Gunnar Viken betonar också att Mittnordenkommittén fortsättningsvis kommer att verka för att uppfylla Nordiska Ministerrådets kriterier för att definieras som gränskommitté.

Läs pressmeddelandet. PDF