Keskipohjola

EU:n Itämeri-strategia — Keskipohjola-komitean näkökantoja

Keskipohjola-komitea toivottaa tervetulleeksi EU:n jäsenmaiden ja komission aloitteen Itämeri-strategiasta. EU:n Itämeri-strategian tulee lähtökohdiltaan olla kestävää kasvua tukeva, joka priorisoi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti kestävää politiikkaa ja joka edistää alueiden kilpailukykyä sekä työllistymistä.

EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikka on hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä EU:n ulkorajoilla.  Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on lisätä paitsi EU:n kiinnostusta kokonaisuudessaan pohjoista Eurooppaan kohtaan myös lisätä alueen maiden välistä yhteistyötä. Keskipohjola-komitea haluaa ilmaista sitoutuneisuutensa pohjoisen ulottuvuuden toteuttamiseen sekä edellyttää, että se liitetään osaksi tulevaa Itämeri-strategiaa ja että sitä vahvistetaan taloudellisesti.

Keskipohjola-komitea on pitkään työskennellyt Keskipohjola-alueiden kehittämisen ja vahvistamisen puolesta.  Keskipohjola-aluetta koskee muutama erityisseikka, jotka haluamme tuoda esille tärkeinä asioina tulevassa Itämeri-strategiassa.

Keskipohjola-alue on historiallisesti tärkeä taloudellinen käytävä, joka yhdistää idän ja lännen. Keskipohjola-komitea on monivuotisessa kehittämistyössään korostanut Keskipohjolan kuljetuskäytävän vahvistamista sekä käytävän kansainvälistä ja alueiden välistä poikittaisliikennettä. Toimivat liikenneyhteydet (tiet, rautatiet, satamat, lentoasemat) sekä ihmisille että tavaroille on perusedellytys alueelliselle ja rajat ylittävälle yhteistyölle, joilla tavoitellaan kasvun ja hyvinvoinnin lisäämistä. Olemassa olevien rajaesteiden poistaminen on myös erityisen tärkeää ja jatkuvaa työtä.

Keskipohjola-komitea haluaa myös korostaa strategian tärkeyttä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle matkailulle Itämeren alueella.  
Keskipohjola-komitea haluaa lopuksi painottaa läheisen yhteistyön arvoa paikallisen ja alueellisen tason välillä, jolla varmistetaan, että strategiaan sisältyy kaikki se tieto, jota alueilla on. Keskipohjola-komitea osallistuu siksi mielellään strategian määrittelemiseen ja toteuttamiseen.  


Tämä lausunto on lähetetty Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksille sekä Euroopan Unionille.

  
Gunnar Viken
Keskipohjola-komitean puheenjohtaja

Lausunto kokonaisuudessaan PDF