Keskipohjola

Keskipohjola-komitea antaa lausuntonsa EU:n vihreään kirjaan alueellisesta koheesiosta

Keskipohjola-komitean puheenjohtajisto on antanut lausuntonsa EU-komissiolle koskien keskustelussa olevaa vihreää kirjaa alueellisesta koheesiosta.

Keskipohjola-komitean mielestä panostukset koheesiopolitiikan alueellistamisnäkökannoissa tulisi edesauttaa kestävää kehitystä kaikissa Euroopan osissa, kiinnittäen erityistä huomiota alueisiin, joilla on matala väestötiheys sekä pitkät välimatkat.

Keskipohjolassa Ruotsin ja Norjan välinen raja-alue on harvaan asuttua vuoristoseutua, kun taas raja-alue Ruotsin ja Suomen välillä on rannikkoa ja saaria. Keskipohjola-komitean kokemukset rajat ylittävästä alueyhteistyöstä osoittavat, että on tärkeää, että EU:n koheesiopolitiikka ja muut politiikan alueet sovitetaan yhteen keskittymään alueelliseen näkökantaan.
 
Koheesiopolitiikan, liikennepolitiikan (TEN), laajakaistaverkon rakentamisen ja saaristopolitiikan sekä tutkimuspolitiikan tulisi etsiä uusia ratkaisuja raja-alueiden olosuhteiden parantamiseen sekä näiden tiiviimpään yhdistämiseen kasvualueisiin niin taloudelliesti, sosiaalisesti kuin liikenteenkin osalta.

Raja-alueiden asukkailla ja elinkeinoelämällä tulisi olla vahvat vaikutusmahdollisuudet siinä vaiheessa kun aluepolitiikkaa kehitetään sijoittamisperiaatteen osalta. Paikallinen ja alueellinen taso on vahvan sijoittamisperiaatteen mukaan ensisijaisia vastuutahoja koheesiopolitiikan toteuttajia. On myös tärkeää, että päätöksenteko tuodaan mahdollisimman lähelle kansalaisia, jotta paikallinen ja alueellinen osaaminen tulisi hyödynnetyksi. On myös hyvin tärkeää, että paikallinen ja alueellinen taso osallistuu tulevan alueellisen koheesiopolitiikan suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Kun alueidenkehittämisen poliittisia tavoitteita johdetaan kaikilla tasoilla ne myös ankkuroituvat kaikille tasoille ja tuottavat osaltaan selkeitä eurooppalaisia ja myös Keskipohjolaa koskevia lisäarvoja. Valtioiden välinen alueyhteistyö on tärkeää ja saa suuremman merkityksen kasvavan globalisoitumisen tahdissa.
Keskipohjola-komitea työskentelee siksi vähentääkseen rajaesteitä, jotka vaikeuttavat yhteistyötä. Erityistä huomiota vaatii myös Itämeren strategiatyö, johon Keskipohjola-komitea osallistuu ja jossa se valvoo Keskipohjola-alueiden etuja.

Alkuperäinen (ru) lausunto kokonaisuudessaan: täällä.PDF