Keskipohjola

Keskipohjola-komitea vaatii vahvaa panostamista kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun

Keskipohjola-komitea julkaisi kannanottonsa kestävästä energiapolitiikasta kevätkokoukseessaan 18.-19.3.2010 Trondheimissa.

Keskipohjola-komitea vaatii vahvaa panostamista kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun

Yksi aikamme suurimmista haasteista on tasapainottaa kasvua ja kehitystä kestävällä tavalla, niin, että tulevat sukupolvemme voivat nauttia ja hyötyä niistä luonnonvaroista ja arvoista, jotka tänä päivänä rikastuttavat Keskipohjolan alueita. Tasapainottaminen vaatii kuitenkin panostamista kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun. Olemme riippuvaisia energiasta niin lämmityksessä, liikenteessä kuin elinkeinoelämässä ym. ja suurin osa energiankulutuksestamme tulee fossiileista polttoaineista, jotka ovat yksi pääsyy tämän päivän haastavaan ilmastotilanteeseen. Energiankulutuksen tehostaminen ja vähentäminen on haaste kaikille toiminnoillemme — ja jokaiselle meistä.

Maaliskuussa 2007 EU valmisteli huomattavan päätöksen koskien energiapolitiikkaa, yhtenä tavoitteena on vähentää maailmanlaajuisen ilmastonlämpenemisen vaikutuksia, ja toisaalta varmistaa luotettava ja tehokas energiantuotanto. Koska Keskipohjolan alueella on luonnostaan runsaasti uusiutuvien energioiden tuotantoa ja maailmanjohtavaa tutkimus- ja kehittämistyötä useilla asiaan liittyvillä aloilla, on Keskipohjolalla mahdollisuus johtavaan rooliin tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä. Tässä työssä Keskipohjola-komitea haluaa olla mukana, ja toimia yhteistyössä niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Työmme tulee olemaan jatkoa komitean aiemmalle työlle Interreg -hankkeessa nimeltään ProMidNord. Oleellista on soveltaa monialaista toimintatapaa, jossa sekä yksityisen että koulutussektorin ja viranomaisten tiedot ja sitoutuminen otetaan yhteistyön lähtökohdiksi.

• Tämän päivän ja tulevaisuuden kasvaviin energiantarpeisiin voidaan vastata kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla, ja moni vastaus piilee teknologioiden kehittämisessä. Keskipohjola-komitea haluaa työskennellä vahvistaakseen alueiden yhteistyötä energiatehokkuuden, uusiutuvien energioiden ja ympäristötekniikan toimijoiden ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välillä. Yhteistyön avulla yritys- ja tutkimustoimijamme voivat kehittää tulevaisuuden kestävän kehityksen elinkeinoja.  Ratkaisevaa on myös vaikuttaa EU2020 —strategian työstämiseen. Uusiutuvien energiaratkaisujen osalta keskeistä on millaiseksi "Tutkimuksen kahdeksas puiteohjelma" muotoillaan.

• Uuden teknologian kehittämisessä ja toteuttamisessa on tärkeää, että on olemassa kehittämiselle avointa teollisuutta ja uusia tuotteita hakevat kotimarkkinat. Keskipohjola-alueella tavoitellaan vahvaa osaamista uusiutuvien energioiden ja ympäristötekniikan aloilla. Keskipohjola-komitea näkee nämä alat keskeisinä alueellisessa kehittämistyössä ja haluaa myötävaikuttaa alan työpaikkojen ja toimintojen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Tätä työtä haluamme kehittää yhteistyössä kansallisella tasolla.

• Liikenne on tärkeä osa kestävän kehityksen ympäristöä kehitettäessä. Liikenne on suurelta osin vastuussa ympäristösaasteista sekä tuo haasteita hiukkaspäästöillään. Kestävät liikenneratkaisut, sekä teknologiset että logistiset, tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeitä panostamisen kohteita.  Keskipohjola-komitea haluaa myötävaikuttaa ilmastoystävällisiin liikenneratkaisuihin sekä ympäristöystävällisten polttoaineiden kehittämiseen. Ennakoiva yhteiskuntasuunnittelu on oleellista. Kehitettäessä parempia itä-länsi liikenneyhteyksiä alueidemme välillä halutaan vähentää tarpeettoman pitkiä ajoreittejä sekä vähentää tällä hetkellä ylikuormittuneita kuljetuksia pohjoisesta etelään, mukaan lukien pääkaupunkiseutumme. Yksi esimerkki tästä on Meråkesbanan sähköistäminen.

Keskipohjola-komitean kannanotto on toimitettu Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksille, Pohjoismaiden neuvostoon ja ministerineuvostoon sekä EU:lle. Kannanotto on myös tärkeä osa EU2020 — strategiatyötä sekä on Keskipohjola-komitean esitys Euroopan Unionin Energiaviikolle 22.-26.3.2010.

KannanottoWord